Chương trình Mục vụ tháng 09/2017

Chương Trình Mục Vụ Tháng 9/2017

 • 01/9 Thứ Sáu đầu tháng.
 • Trao MTC cho bệnh nhân.

  Chặng đàng Thánh Giá chung 17g00

 • 02/9  Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên.

-  Ngày Quốc Khánh.

 • 03/9  CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.
 • 04/9  Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên.

-  Ngày Giỗ Cha Micae Nguyễn khoa Hoc 

 • 08/9  Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, lễ kính.
 • 09/9 Thứ bảy

-    Lễ BM GK Ave Maria 17g30

 • 10/9   CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.

-  Lễ 7g30 Khai giảng năm học Giáo Lý thiếu nhi 2016-2017

 • 11/9   Thứ Hai Tuần XXIII Thường niên

-  Giỗ Cha Matthêu Hồ Tấn Đức

 • 13/9   Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên.

-    Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

-  Suy niệm kinh Mân Côi lúc 11g20 GK PHCGH phụ trách

 • 14/9   Thứ Năm. SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính.
 • 15/9   Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên.

-  Đức Mẹ sầu bi, lễ nhớ.

 • 16/9  Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên.

-  Thánh Co-nê-li-ô, Giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

- Lễ BM GK Nữ Vương CTTĐ 17g30

 • 17/9  CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

-  Giỗ Ông Denis Lê Phát An ( đại ân nhân GX )

 • 21/9 Thứ Năm. THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính.
 • 22/9 Thứ sáu

-  Dự kiến Họp HĐMV mở rộng ( Chuẩn bị mùa Giáng Sinh- 2017–Lịch phụng vụ và những điều cần biết 2017-2018 )

 • 23/9 Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên.

-  Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Piô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ.

 • 24/9 CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
 • 26/9  Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên.
 • 27/9  Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên.

 Thánh Vi-xen-tê Phao-lô [Vincent de Paul], Linh mục, lễ nhớ.

- Lễ BM Hội Caritas 17g30

 • 29/9 Thứ Sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GAP-RI-EN VÀ RA-PHA-EN, lễ kính

 Lễ BM Nhóm TKCN 17g30

 • 30/9 Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên.

-   Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

-  Bổn mạng  Ca Đoàn Têrêsa