Tôi là bánh hằng sống (18/6/17)

Lời Chúa và suy nghĩ CN lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô năm A, 18/6/2017
(51) Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.
 
Suy nghĩ: (lấy lại năm 2014)
Tôi được kết hợp mật thiết với Chúa Kit-tô qua Phép Thánh Thể như thế nào? Đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa và tôi được Chúa đến viếng thăm nhà tôi. Tôi giống như một computer mà Chúa là người chế tạo và lập trình cho hoạt động, thế nhưng cái máy tính này lại được diễm phúc thông phần vào cuộc sống của chủ nhân sáng tạo, thật vinh hạnh cho tôi biết chừng nào.
- Kính lạy Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô, kho tàng của sự thánh thiện, khôn ngoan và đạo đức; kho tàng cứu chuộc chúng con; chúng con xin chúc tụng, cảm tạ, ngợi khen Chúa đến muôn muôn đời, amen.

Lời Chúa:
2 Anh (em) phải nhớ lại tất cả con đường mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã dẫn anh (em) đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc, để bắt anh (em) phải cùng cực; như vậy Người thử thách anh (em) cho biết lòng dạ anh (em), xem anh (em) có giữ các mệnh lệnh của Người hay không. 3 Người đã bắt anh (em) phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh (em) ăn man-na là của ăn anh (em) chưa từng biết và cha ông anh (em) cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh (em) nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Ðức Chúa phán ra. 14 (thì lòng anh (em) đừng kiêu ngạo mà quên Ðức Chúa), Thiên Chúa của anh (em), Ðấng đã đưa anh (em) ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. 15 Người đã dẫn anh (em) đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá hoa cương chảy ra cho anh (em) uống. 16 Trong sa mạc, Người đã cho anh (em) ăn man-na, thức ăn mà cha ông anh (em) chưa từng biết, (Đnl 8, 2-3.14b-16a)
 
(16) Khi ta nâng chén tạ ơn mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Ðức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải dự phần vào Thân Thể Người sao? (17) Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.(1 Cr 10, 16-17)
 
(51) Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống".
(52) Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" (53) Ðức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. (54) Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, (55) vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. (56) Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.
(57) Như Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58) Ðây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời".(Ga 6, 51-58)