29 XÓM và CÁC GIÁO HỌ

Giáo xứ Tân Lập bao gồm 29 xóm 

XÓM 01 – KHU THÁNH ĐA MINH
·        Trưởng: Phanxico Lê Văn Bằng
·        Phó:
XÓM 02 – KHU THÁNH ĐA MINH
·        Trưởng: Dominico Trần Văn Nhật
·        Phó: Maria Ngô Thị Bạch yến
·        Phó: Maria nguyễn Thị Khánh
XÓM 03 – KHU THÁNH ĐA MINH
·        Trưởng: Giuse Nguyễn Văn Quang
·        Phó: Maria Nguyễn Thị Luyện
·        Phó: Vinh Sơn Vũ Tân
XÓM 04 – KHU THÁNH ĐA MINH
·        Trưởng: Isidoro Bùi Đức Thành
·        Phó: Đa minh Phạm Văn Đồng
XÓM 05 – KHU THÁNH ĐA MINH
·        Trưởng: Lusia Phùng Thị Hồng
·        Phó: Maria nguyễn Thị Liễu
XÓM 06 – KHU THÁNH ĐA MINH
·        Trưởng:Maria Bùi Thị Đậu
·        Phó: Anna Vũ Thị Tươm
XÓM 07 – KHU THÁNH ĐA MINH
·        Trưởng: Vinh Sơn Đào Quang Oánh
·        Phó: Phê-rô Nguyễn Văn Thảo
XÓM 08 – KHU THÁNH ĐA MINH
·        Trưởng: Anna Nguyễn Ngọc Bích
·        Phó: Giuse nguyễn Văn Phước
XÓM 09 – KHU THÁNH ĐA MINH
·        Trưởng: Vinh Sơn Phạm Văn Quang
·        Phó: Stephano Phạm Công Thành
XÓM 10 – KHU THÁNH ĐA MINH
·        Trưởng:Vinh Sơn Phạm Ngọc Toàn
·        Phó: Đa Minh Đỗ Thanh Sơn
XÓM 11 – KHU THÁNH ĐA MINH
·        Trưởng: Anna Nguyễn Thị Nguyệt
·        Phó: Maria Nguyễn Thị Ruế
XÓM 12 – KHU THÁNH ĐA MINH
·        Trưởng: Đa Minh Trần Văn Ban
·        Phó: Phê-rô Nguyễn Đức Dũng
XÓM 31 – KHU THÁNH ĐA MINH
·        Trưởng: Giuse Nguyễn Đức Trung
·        Phó: Giuse Vũ Đức Sơn
·        Phó: Đa Minh Nguyễn Đức Lễ
 
XÓM 13 – KHU THÁNH KHANG
·        Trưởng: Lưu Hữu Hoàng
·        Phó: Vũ Quốc Anh
XÓM 14 – KHU THÁNH KHANG
·        Trưởng: Maria Nguyễn Thị Minh Hường
·        Phó: Phê-rô Nguyễn Thế Long
XÓM 15 – KHU THÁNH KHANG
·        Trưởng: Phanxico Lê Văn An
·        Phó: Giuse Lê Văn Huy
XÓM 16 – KHU THÁNH KHANG
·        Trưởng: Isidoro Phùng Văn Nghiệp
·        Phó: Phanxico Phạm Ngọc Dụng

XÓM 17 – KHU THÁNH LIÊM
·        Trưởng: Gioan Nguyễn Đức Nam
·        Phó: Maria Nguyễn Thị Hường
XÓM 18 – KHU THÁNH LIÊM
·        Trưởng: Maria Lê Thị Mây
·        Phó: Maria Phạm Thị Tâm
·        Phó: Maria Nguyễn Thị Thu Hà
XÓM 19 – KHU THÁNH LIÊM
·        Trưởng:
·        Phó: Maria Nguyễn Thị Tám
XÓM 20 – KHU THÁNH LIÊM
·        Trưởng: Gioan Nguyễn Đức Ruật
·        Phó: Maria Nguyễn Thị Thành
XÓM 21 – KHU THÁNH LIÊM
·        Trưởng: Maria Hồ Thị Kim Bình
·        Phó: Maria Nguyễn Thị Chi
XÓM 22 – KHU THÁNH LIÊM
·        Trưởng: Maria Nguyễn Thị Đào
·        Phó: Maria Nguyễn Thị Thìn
·        Phó: Gioan Nguyễn Quang Oánh
XÓM 23 – KHU THÁNH LIÊM
·        Trưởng: Giuse Nguyễn Văn Điệp
·        Phó: Maria Nguyễn Thị Huyền
XÓM 24 – KHU THÁNH LIÊM
·        Trưởng: Maria Nguyễn Thị Lét
·        Phó: Giuse Nguyễn Văn Tiến

XÓM 25 – KHU THÁNH TỊNH
·        Trưởng: Maria Nguyễn Thị Màu
·        Phó: Phanxico Nguyễn Văn Minh
XÓM 26 – KHU THÁNH TỊNH
·        Trưởng: Anna Đỗ Thùy Dung
·        Phó: Phanxico Hoàng Văn Minh
XÓM 27 – KHU THÁNH TỊNH
·        Trưởng: Maria Nguyễn Thị Thể
·        Phó: Maria nguyễn Thị Yêu
·        Phó: Phanxico Nguyễn Văn Tuyên
XÓM 28 – KHU THÁNH TỊNH
·        Trưởng: Gioan Nguyễn Văn Hoài
·        Phó: maria Phạm Thị Liên

GIÁO HỌ THÁNH GIOAN
Thánh bổn mạng: THÁNH GIOAN BAOTIXITA
Sinh Nhật: kính ngày: 24/06
Bị chém đầu: kính ngày: 29/08
Ban Chấp Hành Giáo Họ
·        Trưởng: Gioan Baotixita Nguyễn Đức Tuấn
·        Phó: Phạm Gia Hiệu
·        Tổng số gia đình:
·        Tổng số người:

GIÁO HỌ THÁNH PHANXICÔ
Thánh bổn mạng: THÁNH PHANXICÔ ASSIDI
Kính ngày: 04/10
Ban Chấp Hành Giáo Họ
·        Trưởng: Giuse Lê Thành Chung:
·        Phó:
·        Phó phụng vụ:
·        Tổng số gia đình:
·        Tổng số người:

GIÁO HỌ GIUSE
Thánh bổn mạng: THÁNH GIUSE
Kính ngày: 19/03
Ban Chấp Hành Giáo Họ
·        Trưởng: Giuse Nguyễn Hữu Cường
·        Phó: Nguyễn Văn Động
·        Phó phụng vụ:
·        Phó thủ quỹ:
·        Tổng số gia đình:
·        Tổng số người:
 
GIÁO HỌ ĐỨC BÀ
Thánh bổn mạng: THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Kính ngày: 07/10
Ban Chấp Hành Giáo Họ
·        Trưởng: Phanxico Nguyễn Ngọc Thúy
·        Phó: Trần Thanh Tâm
·        Tổng số gia đình:
·        Tổng số người:
 
GIÁO HỌ TRUNG ĐỒNG
Thánh bổn mạng: THÁNH AUGUSTINO
Kính ngày: 27/08
Ban Chấp Hành Giáo Họ
·        Trưởng: Phanxico Vũ Khoát
·        Phó:
·        Phó phụng vụ:
·        Tổng số gia đình:
·        Tổng số người: